ინტერვიუ Remote კლიენტთან — Updated for 2021

  • კარგი Video Call პროგრამა კომუნიკაციისთვის
  • დროის შეთანხმება
  • Meeting-ის გადავიწყება

კარგი Video Call პროგრამა

  1. ეკრანის გაზიარება

დროის შეთანხმება

  • ვქმნით პროფილს
  • ვაკონფიგურებთ ჩვენთვის ხელსაყრელ დროებს
  • ვაკავშირებთ google-ს კალენდართან (რომ ავტომატურად ჩააგდოს ივენთი)
  • ვაკავშირებთ zoom-თან (რომ ამ ივენთის აღწერაში zoom-ის ლინკი იყოს)

Meeting-ის გადავიწყება

--

--

--

Data Visualization Engineer — https://davidb.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
David B.

David B.

Data Visualization Engineer — https://davidb.dev

More from Medium

Creating Great Music with Drum Loops

5/4 web hacking study

What Solutions You Can Build with Salesforce Einstein AI

Odoo Stripe Integration: Sync your Stripe Invoices in Odoo