რას გავაკეთებდი პროგრამირების სწავლას ახლა რომ ვიწყებდე?

რას ვისწავლიდი Mobile Development-ში?

Web Development — Front end

Web Development — Back end

Databases

Data Science

Algorithms

რას გავაკეთებდი მარტივი საკითხების სწავლის შემდეგ

რას გავაკეთებდი სამსახურის და უნივერსიტეტის პარალელურად

რას გავაკეთებდი Medium Level-ის მიღწევის მერე

შემდეგ რას ვიზამდი ?

--

--

Data Visualization Engineer — https://davidb.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store