Upwork — Practical advice for beginners— Updated 2021

 1. ღირს თუ არა კლიენტისგან პროექტის აღება
 2. fixed price თუ hourly price?
 3. (ვიდეო) ინტერვიუ
 4. Job-ის მიმდინარეობა
 5. rating & reviews
 6. rate-ს გაზრდა
 7. კონკრეტულად რა შემოსავლის მიღება შეგვიძლია upwork-დან ?

როგორია კლიენტი?

 • საშუალო rate თქვენს rate-ზე მეტია ან ცოტათი ნაკლები
 • job-ების უმრავლესობაზე 300$-ს მაინც აღემატება გადახდილი თანხა
 • ყველა ძველი დაქირავებულისთვის კარგი შეფასება აქვს დაწერილი (ამას განსაკუთრებით მიაქციეთ ყურადღება )
 • თვითონაც კარგი შეფასებები აქვს
 • დახარჯული აქვს 10K-ზე მეტი
 • Payment verified
 • არ გევაჭრებათ
 • საშუალო rate თქვენს rate-ზე ბევრად ნაკლებია
 • job-ების უმრავლესობაზე 100$-ზე ნაკლებია გადახდილი
 • ძველ დაქირავებულებს ცუდ შეფასებებს უწერს
 • ცუდი შეფასებები აქვს (თუმცა მე ზემოთას უფრო ვაქცევ ყურადღებას)
 • Payment is not verified
 • გევაჭრებათ

Fixed price თუ Hourly price?

 • თუ საკუთარი საქმე ნამდვილად გესმის და ოპტიმიზირებული გაქვს პროცესი, საათობრივ ანაზღაურებაზე გაცილებით დიდი შემოსავალი გამოდის (2–3 ჯერ მეტი ჩემს შემთხვევაში). ხანდახან არის შემთხვევები რომ კლიენტებს უნდათ არგანხილული feature-ები შემოგტენონ, რომელზეც თავაზიანად უნდა უთხრათ რომ ახალი milestone-ში გააკეთებთ რადგან დიდ დროს მოითხოვეს.
 • Proposal-ის გაკეთებისას იმ ფრილანსერებზე მეტი შანსი გაქვთ, რომლებსაც უფრო დაბალი Rate აქვს, თუმცა ბიუჯეტს მაინც დაახლოებით ერთნაირად სთავაზობთ კლიენტს
 • რასაც მუშაობ იმას იღებ, როგორც წესი Upwork-ზე გამოუცდელ კლიენტთან უფრო უკეთესია ამ მეთოდით მუშაობა და კიდევ იმათთან ვინც მოთხოვნებს ხშირად ცვლის და ბევრი რევიზია გიწევთ.
 • დალოგილი დრო თქვენს პროფილში აისახება

(ვიდეო) ინტერვიუ

 • მიესალმეთ და მოიკითხეთ
 • მოიქეცით პროფესიონალურად (არ ილაპარაკოთ ზედმეტი საკუთარ თავზე, ეცადეთ თბილი მაგრამ საქმიანი ტონი შეინარჩუნოთ )
 • ყურადღებით მოისმინეთ აღწერა, შიგადაშიგ დასვით კითხვები და გაიმეორეთ მისი ნათქვამი რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერს სწორად იგებთ
 • ინტერვიუს ბოლოს კიდევ ერთხელ შეაჯამეთ ყველაფერი , რათა თქვენც დარწმუნდეთ რომ ყველაფერი სწორად გაიგეთ და არაფერი გამოგრჩათ, და აგრეთვე კლიენტიც დარწმუნდეს ამაში

Job-ის მიმდინარეობა

 • რა გააკეთეთ
 • რას აკეთებთ
 • რა დაგრჩათ
 • სასურველია სქრინშოთებიც დაურთოთ ან ონლაინ ლინკიც გქონდეთ
 • რა გააკეთეთ (ეცადეთ დეტალურად ჩამოწეროთ ლოგიკურად მნიშვნელოვანი ნაწილები, ისე რომ ადვილი იყოს წასაკითხად )
 • სასურველია თუ რაიმე პატარა დეტალს(დავალებასთან რელევანტურს) თქვენი ინიციატივით გააუმჯობესებთ და ამასაც მოიხსენიებთ ( უყვართ )

Ratings & Reviews

Rate-ს გაზრდა

 • როგორი კონკურენტები გყავთ და როგორ მდგომარეობაშია თქვენი Upwork პორტფოლიო მათთან შედარებით
 • რამდენად დატვირთული ხართ მიმდინარე პერიოდში და რამდენად გაქვთ მოტივაცია ახალი პროექტების აღების

კონკრეტულად რა შემოსავლის მიღება შეგვიძლია upwork-დან ?

--

--

--

Data Visualization Engineer — https://davidb.dev

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
David B.

David B.

Data Visualization Engineer — https://davidb.dev

More from Medium

Day 11 of Self Discipline

To become a freelance Graphic Designer on Upwork

Got a new commission? Let’s get to work right now!

How to Learn Jamstack in Just 30 Minutes a Day!